Сдружение М.О.С.Т. e сдружение с нестопанска цел, създадено през месец февруари 2015 година.


Основните цели на сдружение М.О.С.Т . са:

– Да съдейства за включването на хора в социална изолация и тяхната подготовко за ефективна реализация на пазара на труда.

– Да подпомогне ограничаването на изтичането на човешки и интелектуален потенциал от България.

– Да разработва и осъществява специализирани програми за обучение, насочени към развитие на знанията и уменията на деца, младежи и възрастни.

– Да прилага съвременни методи и технологии за развитие на нетрадиционното образование.

– Да способства за развитието на образованието и обучението в страната в съответствие с приоритетите на ЕС.

– Да съдейства за развитие на европейското гражданство.

– Да способства за популяризирането и опазването на българските традиции, бит и култура.

– Да помага за развитието на българските творци.

– Да насърчи гражданската активност на младите хора.

– Да организира инициативи в сферата на екологията, културата, образованието и социалните дейности.

Сдружението осъществява следните дейности:

1. Разработване и управление на собствени проекти и програми.

2. Участие в национални и международни проекти и програми.

3. Организация е съдействие за провеждане на регионални, областни, национални и международни мероприятия и инициативи в сферата на културата, обарозавието и обучението, екологията, социалните дейности.

4. Провеждане на дискусии и семинари.

5. Подпомагане на интелектуалното и творческото развитие на деца и младежи.

6. Организиране на дейности и мероприятия, способстващи за социалното включване на деца и младежи в риск и хора в социална изолация и др.

Сдружение М.О.С.Т  – Реализирани проекти

1. Дейности по изпълнение на проект: “Подпомагане на икономически неактивни младежи до 29 г. да придобият активно поведение на пазара на труда и да имат подобрени възможности за достъп до работни места”. Договор № BG05M9OP001-1.002-0128-C01. Основните ангажименти на сдружението са провеждане на Мотивационни обучения за над 40 души на територията на Стара Загора и Хасково., насочени към неактивни младежи до 29 години, които на са включени в образование и обучение.

2. Партньор по проект BG05M90P001-2.018-0026 „Интеграция в общността“, процедура BG05M90P001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и чрез Европейския социален фонд

3. Партньор по проект BG05M90P001-2.018-0019 „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“

процедура BG05M90P001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и чрез Европейския социален фонд

4. СНЦ М.О.С.Т. има реализирани проекти по програма Европа към Столична община с културна и социална насоченост.

Курсове и програми

През 2015 година сдружение М.О.С.Т  проведе следните курсове за обучение на представители на ромската общност:

– Семинар за родители на тема: Как да отглеждаме правилно нашите деца.

– Двудневно обучение по предриемачество, насочено към ромската общост.

– Оргаизация на две занаятчийски работилници за младежи и др.

Инициативи

През 2016 година Сдружението проведе стартираща среща в рамките на инициатива за успешно сътрудничество и изграждане на устойчиви партньорства между ромски организации.

Принос на Сдружението в изпълнението на дейности в рамките на процедура за подбор на КОНЦЕПЦИИ НА ОБЩИНИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА КОИТО СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ МЕРКИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ПО ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕДУРА, ФИНАНСИРАНА ПО ОПРЧР И ОПНОИР.

Въз основа на профила и опита на Сдружението могат да се обособят следните групи дейности, които М.О.С.Т. има капацитет да осъществи като партньор на общината за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОПРЧР и ОПНОИР:

 • Осъществяване на кампании, обучения, семинари и инициативи за активиране на икономически неактивни лица;
 • Осъществяване на посредничество за намиране на работа;
 • Професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане;
 • Дейности по мотивиране за активно поведение на пазара на труда;
 • Провеждане на мероприятия за превенция на отпадане от училище;
 • Реализиране на дейности за стимулиране на интеграцията в образователната система на деца и младежи – консултации, психологическо подпомагане, мотивационни кампании;
 • Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на лица от уязвими групи;
 • Повишаване информираността относно социалните и здравните права и насърчаване на семейното планиране сред представители на ромската общност;
 • Повишаване на здравната култура на представители на ромската общност;
 • Организиране на мероприятия и провеждане на общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на маргинализираните общности;
 • Планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани общности и за общностно развитие;
 • Разработване, регулярно проследяване и анализ на изпълнението на индивидуални планове за трайна интеграция за представители на целевите групи, съдържащи конкретни мерки за осигуряване на достъп до пазара на труда, образование, социални и здравни услуги и десегрегация;
 • Провеждане на проучвания в сферата на интеграцията на ромската общност по приоритетите заложени в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите;
 • Провежданена инициативи за преодоляване на негативните стереотипи;
 • Провеждане на инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности;
 • Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители на маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите страни и медиите за:

– постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-маргинализираните групи от сегрегрираните райони;

– идентифициране на мерки за подобряване социалното включване на маргинализираните общности от сегрегираните райони;

– Организиране на семинари, творчески работилници и други занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила;

– Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила;

– Провеждане на инициативи и дейности за насърчаване участието на родителите в образователния процес;

– Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина или учебни занятия;

– Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;

– Органициране на информационни кампании и публични събития за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.